PRIVATLIVSPOLITIK

Behandling  af  oplysninger   I  forbindelse  med  vores  undersøgelse,  diagnostik  og  behandling  af  dig  som  patient  indsamler  og   behandler  Familielægerne Valby  som  dataansvarlig  en  række  personoplysninger  om  dig.  Dette  er  vi   forpligtet  til  efter  autorisationslovens  kap.  6  og  journalføringsbekendtgørelsen.   I  denne  privatlivspolitik  beskrives,  hvordan  Familielægerne Valby behandler,  bruger  og  videregiver   dine  personoplysninger.     Typer  af  oplysninger     Familielægerne Valby  indsamler  og  behandler  følgende  typer  af  personoplysninger  om  dig  (i  det  omfang  det  er  relevant  for  netop  dig):   Almindelige  kategorier  af  personoplysninger:    

• Navn,  adresse,  evt.  e-mailadresse,  telefonnr.,  personnummer  køn,  familierelationer  og  sociale  relationer,    arbejdsrelationer  og  uddannelse     Særlige  kategorier  af  personoplysninger  (”følsomme  personoplysninger”):    

• Helbredsoplysninger   (f.eks.   journaloplysninger,  prøvesvar,  tests,  røntgenbilleder,  scanningsvar  mv.),  seksuelle  forhold,  race  eller  etnisk  oprindelse  samt  religiøse  forhold.     Formål   Vi  behandler  dine  personoplysninger  til  følgende  formål:  

• Vores  undersøgelse,  diagnostisk  og  behandling  af  dig  

• Udarbejdelse  af  lægeerklæringer    

• Udarbejdelse  af  attester  til  brug  for  myndigheder,  forsikringsselskaber  mv.  

• Kommunikation  med  eller  henvisning  til  andre  sundhedspersoner,  læger,  sygehuse  eller   sygehuslaboratorier  

• Medicinordinationer,  herunder  udstedelse  af  recepter  

• Indberetning  til  kliniske  kvalitetsdatabaser  

• Indberetning  af  laboratorieprøver  til  sygehuslaboratorier  

• Afregningsformål  

• Overholde  vores  forpligtelser  i  henhold  til  gældende  lovgivning,  herunder  EU’s  databeskyttelsesforordning,  databeskyttelsesloven  og  anden  relevant  sundhedsretlig  lovgivning,   f.eks.  

o Dokumentationspligt  
    
o Overholdelse  af  basale  principper  for  behandling  af  personoplysninger  og  juridisk   hjemmel  for  behandlingen    

o Iværksættelse  og  vedligeholdelse  af  tekniske  og  organisatoriske  sikkerhedsforan-­‐‑ staltninger,  herunder  men  ikke  begrænset  til  at  hindre  uautoriseret  adgang  til  sy-­‐‑ stemer  og  oplysninger,  hindre  modtagelse  eller  distribution  af  ondsindet  kode,   standsning  af  overbelastningsangreb  (denial-­‐‑of-­‐‑service-­‐‑angreb)  og  beskadigelser  af   computersystemer  og  elektroniske  kommunikationssystemer    

o Undersøgelse  af  mistanke  eller  viden  om  sikkerhedsbrud  og  rapportering  til  indivi-­‐‑ der  og  myndigheder   o Håndtering  af  forespørgsler  og  klager  fra  registrerede  og  andre  

o Håndtering  af  inspektioner  og  forespørgsler  fra  tilsynsmyndigheder  

o Håndtering  af  tvister  med  registrerede  og  tredjeparter.  

o Statistiske  undersøgelser  og  videnskabelig  forskning

   Frivillighed   Når  vi  indsamler  personoplysninger  direkte  fra  dig,  giver  du  personoplysningerne  frivilligt.  Du  er   ikke  forpligtet  til  at  give  disse  personoplysninger  til  os.  Konsekvensen  af  ikke  at  give  os  personop-­‐‑ lysningerne  vil  være,  at  vi  ikke  kan  varetage  formålene  ovenfor,  herunder  at  vi  i  nogle  tilfælde   ikke  kan  undersøge,  diagnosticere  eller  behandle  dig.   Kilder   I  nogle  tilfælde  indsamler  vi  personoplysninger  om  dig  fra  andre  sundhedspersoner,  f.eks.  syge-­‐‑ huse  eller  ved  opslag  i  elektroniske  journalsystemer.  Vi  behandler  de  modtagende  oplysninger  i   overensstemmelse  med  denne  privatlivspolitik.     Videregivelse  af  personoplysninger   Idet  omfang  det  er  nødvendigt  for  den  konkrete  undersøgelse,  diagnosticering  eller  behandling  af   dig,  vil  dine  personoplysninger  blive  videregivet  og  delt  med  følgende  modtagere:  

• Der  videregives  oplysninger  til  andre  sundhedspersoner,  hvis  det  er  nødvendigt  af  hensyn   til  et  aktuelt  behandlingsforløb.  

• Der  videregives  oplysninger  til  RKKP  (kliniske  kvalitetsdatabaser),  Styrelsen  for  Patient-­‐‑ sikkerhed,  Sundhedsdatastyrelsen  (medicin,  vaccinationer,  utilsigtede  hændelser  og  døds-­‐‑ fald),  politi  og  domstole,  sociale  myndigheder,  Arbejdsmarkedets  Erhvervssikring  i  det   omfang,  at  der  foreligger  en  pligt  hertil  ifølge  gældende  lovgivning.  

• Du  har  som  patient  adgang  til  dine  egne  oplysninger  (indsigtsret).  

• Ved  henvisning  af  patienter  videregives  oplysninger  til  de  sundhedspersoner,  hvortil  hen-­‐‑ visningen  er  sendt.  

• Ved  indberetning  af  laboratorieprøver  videregives  prøverne  til  sygehuslaboratorierne.     
• Ved  indberetning  af  oplysninger  i  forbindelse  med  afregning  for  patientbehandling  videregives  oplysninger  til  de  regionale  afregningskontorer.  

• Ved  udstedelse  af  recepter  videregives  oplysninger  til  landets  apoteker  og  Lægemiddelstyrelsen  via  FMK.  

• Ved  indberetning  til  kliniske  kvalitetsdatabaser.   • I  andre  tilfælde  videregives  oplysninger  til  pårørende  eller  forsikringsselskaber.   Lovgrundlag  for  behandling  og  videregivelse  af  personoplysninger   Det  juridiske  grundlag  for  at  indsamle,  behandle  og  videregive  dine  personoplysninger  er:    

• Til  brug  for  den  almindelige  patientbehandling  indsamles,  behandles  og  videregives  almindelige  personoplysninger  i  medfør  af  databeskyttelsesforordningens  artikel  6(1)(c)  og   (d),  mens  de  følsomme  personoplysninger  indsamles,  behandles  og  videregives  i  medfør  af   databeskyttelsesforordningens  artikel  9(2)(c)  og  (h).    

• Herudover  er  vi  forpligtet  til  at  behandle  en  række  personoplysninger  om  dig  ved  den  almindelige  patientbehandling  i  medfør  af  autorisationslovens  kap.  6,  bekendtgørelse  om   sundhedspersoners  journaler  (journalføringsbekendtgørelsen)  særligt  §§  5-­‐‑10,  samt  sundhedslovens  kap.  9.      

• Oplysninger  til  brug  for  afregning  for  patientbehandling  fremsendes  en  gang  pr.  måned  til   regionens  afregningskontor  efter  reglerne  i  Overenskomst  om  almen  praksissundhedslovens  §60.    

• Medicinordinationer  på  recepter  samt  vaccinationer  sendes  via  IT-­tjenesten  FMK  efter  reglerne  i  sundhedslovens  §  157  og  bekendtgørelse  om  recepter  og  dosisdispensering  af  lægemidler  særligt  kap.  3.    

• Kliniske  patientdata  videregives  til  kliniske  kvalitetsdatabaser  efter  reglerne  i  sundhedslovens  §§  195-196  og  bekendtgørelse  om  indberetning  af  oplysninger  til  kliniske  kvalitetsdatabaser  m.v.  Data  kan  også  videregives  på  baggrund  af  et  konkret  samtykke  fra  dig  som  patient.  

• Dine  personoplysninger  videregives  alene  til  forsikringsselskaber  med  dit  forudgående   samtykke,  jf.  databeskyttelsesforordningens  artikel  6(1)(a)  og  9(2)(a).    

• Dine  personoplysninger  videregives  alene  til  dine  pårørende  med  dit  forudgående  samtykke  efter  reglerne  i  sundhedslovens  §  43.    

• Ved  afdøde  patienter  kan  visse  personoplysninger  videregives  til  afdødes  nærmeste  pårørende  reglerne  i  sundhedslovens  §  45.       Tilbagekaldelse  af  samtykke.  Hvis  behandlingen  af  dine  personoplysninger  er  baseret  på  samtykke,  har  du  ret  til  at  tilbagekalde  samtykket.  Hvis  du  tilbagekalder  samtykket,  påvirker  det  ikke   behandlingen  forud  for  tilbagekaldelse  af  samtykket,  herunder  en  videregivelse  baseret  på  samtykke.    
 
  
Brug  af  databehandlere

  Dine  personoplysninger  behandles  og  opbevares  hos  vores  databehandlere,  som  opbevarer  dem   på  vegne  af  og  efter  instruks  fra  os.  Vores  databehandlere  er  p.t.     EG-Clinea  • DAK-E  (digitale  forløbsplaner)   • DMDD,  Webreq  og  Webpatient  (bestilling  af  laboratorieprøver  og  opbevaring  af  borgerens   svar  på  spørgeskemaer)   • Opbevaringsperiode   Vi  opbevarer  personoplysninger  om  dig,  så  længe  vi  har  behov  for  at  varetage  de  overfor  angivne   formål.    Vi  har  dog  i  henhold  til  journalføringsbekendtgørelsen  §  15  pligt  til  at  opbevare  disse  i   minimum  10  år  efter  seneste  tilførsel  til  journalen.  Der  kan  opstå  tilfælde  hvor  vi  er  nødsaget  til  at   opbevare  dine  personoplysninger  i  længere  tid,  f.eks.  i  forbindelse  med  en  klagesag  eller  erstat-­‐‑ ningssag,  hvor  oplysninger  i  så  fald  vil  blive  opbevaret,  indtil  sagen  er  endeligt  afsluttet.       Dine  rettigheder   Du  har  –  med  lovens  begrænsninger  -­‐‑  visse  rettigheder,  herunder  retten  til  indsigt  i  personoplys-­‐‑ ninger,  retten  til  at  få  ændret  ukorrekte  oplysninger,  retten  til  at  få  slettet  oplysninger,  retten  til  at   få  begrænset  oplysninger,  retten  til  dataportabilitet,  retten  til  at  gøre  indsigelse  mod  behandlingen   af  personoplysningerne,  herunder  ift.  automatiseret,  individuel  beslutningstagning  (”profilering”).     I  forhold  til  sletning  er  denne  rettighed  dog  modificeret  af  journalføringsbekendtgørelsen,  der  i  §   14  bestemmer,  at  der  ikke  må  ske  sletning  i  patientjournaler,  men  alene  rettelse,  tilføjelse.   Du  har  også  ret  til  at  klage  til  en  kompetent  tilsynsmyndighed,  herunder  Datatilsynet.     Kontakt   Hvis  du  har  spørgsmål  vedrørende  behandlingen  af  dine  personoplysninger  eller  udnyttelsen  af   dine  rettigheder,  er  du  velkommen  til  at  kontakte  os  på       Adresseoplysninger  på  klinikken:  

Famlielægerne Valby

Gammel køge Landevej 57, 5 sal

2500 Valby

tlf: 38715152

E-KONSULTATION.
Her kan du booke en tid eller forny din recept...